Garantier

Hva garanterer Fjordane Elektro?

 • Vi garanterer for kvaliteten av våre arbeider, materialer og utstyr.
 • Vi garanterer at vår leveranse oppfyller alle forskriftskrav og alle relevante bransjenormer.
 • Vi utbedrer alle mangler som meldes innen 5 år etter at tjenesten ble levert.
 • Utbedringen gjøres vederlagsfritt.

Når gjelder garantien?

 • Garantien gjelder de produkter og arbeider (installasjoner) Fjordane Elektro har levert og som omfattes av avtalen mellom Fjordane Elektro og kunden.
 • Garantien gjelder også reparasjonsarbeider dersom en mangel skulle oppstå.
 • Garantien omfatter ikke følgeskader.
 • Garantien gjelder utelukkende ved retting eller omlevering. Ved krav om erstatning, prisavslag eller andre misligholds- beføyelser gjelder lovens eller avtalens alminnelige regler
 • Garantien gjelder ikke dersom det er klart at leveransen er skadet som følge av feil bruk eller ytre påvirkning (vannskader, følger av feil ved eksisterende installasjoner, med videre).
 • Garantien gjelder ikke lyskilder og tilsvarende produkter som må anses som forbruksartikler
 • Garantien stilles av Fjordane Elektro som en del av kontrakten med kunden
Se vår DSB Godkjenning, trykk her